برنامه کشوری حذف سرخک سرخجه مادرزادی در ایران

برنامه کشوری حذف سرخک سرخجه مادرزادی در ایرانبرنامه کشوری حذف سرخک سرخجه مادرزادی در ایران|50684983|kvj|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد برنامه کشوری حذف سرخک سرخجه مادرزادی در ایرانرا مشاهده می نمایید .

حجم فایل : 467.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بسم الله الرحمن الرحيم برنامه کشوری
حذف سرخک-سرخجه مادرزادی
در
جمهوری اسلامي ايران
(واكسيناسيون همگاني سرخك- سرخجه) برنامه کشوری حذف سرخک-سرخجه مادرزادی مقدمه
ميزان بالای کشندگي بيماری سرخک :(متوسط 5-1% در بعضي مناطق بين 30-10%)

قدرت بالای عبور ويروس سرخجه از جفت و آلودگي جنين
(ميزان بروز در کشورهای در حال توسعه 5/0 تا 2/3 مورد به ازای هر 1000 تولد زنده )

مشاهده ساليانه 30 ميليون مورد بيماری سرخک و 880 هزار مورد مرگ در دنيا

40% کل مرگهای ناشي از بيماريهای قابل پيشگيری با واکسن ناشي از سرخک است.

تعداد مبتلايان به سندرم سرخجه مادر زادی ساليانه 110 هزار نفر برآورد شده است.

ميزان حساسيت نسبت به ابتلای به عفونت سرخجه در زنان سنين باروری 25-10% مي باشد.

هزينه بالای نگهداری،درمان سندرم سرخجه مادرزادی:3000 دلار جهت نگهداری تا 300000 دلار جهت درمان (ساليانه)


برنامه کشوری حذف سرخک-سرخجه مادرزادی اصطلاحات
کنترل سرخک(MEASLES CONTROL )
کاهش موربيديتي و مورتاليتي سرخک منطبق بر اهداف از پيش تعيين شده

در اين مرحله تداوم مداخله در اقدامات برای حفظ کاهش بيماريزايي و مرگ ومير سرخک مورد نياز است.

برنامه کشوری حذف سرخک-سرخجه مادرزادی اصطلاحات
حذف سرخک(MEASLES ELIMINATION )
موقعيتي که در آن انتقال محلي سرخک در يک ناحيه جغرافيايي بزرگ متوقف گرديده است.و در اين حالت بدنبال ورود يک فرد مبتلا به منطقه ،انتقال بيماری روی نمي دهد.

در اين مرحله تداوم مداخلات در اقدامات مورد نياز مي باشد.
برنامه کشوری حذف سرخک–سرخجه مادرزادی اصطلاحات
ريشه کني سرخک
(MEASLES ERADICATION)
قطع انتقال جهاني سرخک در نتيجه فعاليتها و تلاشهای آگاهانه.

در اين مرحله روشهای مداخله ای بيشتری مورد نياز نمي باشد. برنامه کشوری حذف سرخک-سرخجه مادرزادی اصطلاحات
طغيان سرخک(MEASLES OUTBREAK)
مشاهده تعداد موارد بيماری بيشتر از تعداد موارد بيماری در حالت عادی در يک منطقه جغرافيايي در مدت مشابه زماني

(اين تعريف بر اساس کشور و مرحله کنترلي بيماری متفاوت مي باشد)* برنامه کشوری حذف سرخک-سرخجه مادرزادی استراتژيهای کاهش مرگ و مير سرخک در جهان

اهداف کنترل سرخک در برنامه استراتژيک جهاني 2005-2001

1- تقليل موارد مرگ ناشي از سرخک تا سال 2005 به ميزان نصف موارد سال 1999

2-دستيابي و حفظ کردن قطع انتقال بومي سرخک با تثبيت اهداف حذف بيماری برنامه کشوری حذف سرخک-سرخجه مادرزادی ايمن سازی جاری و تکميلي سرخک
کنترل سرخک:
سه مرحله تشخيص داده شده است:
1-دوران قبل از ايمنسازی:سرخک آندميک بوده و دارای دو پيك ساليانه بوده و در گروههای سني بسيار جوان رخ مي دهد.
...