حالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیع

حالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیعحالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیع|41011346|kvj|حالت گذرا
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد حالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیعرا مشاهده می نمایید .

چکیده:

کیفیت انرژی الکتربکی یک موضوع ثابت در عرصه ی مطالعات میاشد به دلایل اینکه این مشکلات ذاتی سبب تلف شدن پول وانرژی بخصوص در پرژه های صنعتی میگردد.اکثر کارخانه ها که کیفیت توان آن به حالتهای گذرا بستگی دارداز کلید زنی بانکهای خازنی در ورودی سیستم های قدرت در مصرف بالای توان استفاده میکنند.دراین مقاله نتایج المانهای گذرا از سودمندی کلیدزنی بانکهای خازتی تحلیل شده است و همچنین شدت تاثیر این عمل در کارخانه هااندازه گیری شده است.دردیتاهای داده شده تاثیراین عمل{ کلید زنی}در این مقاله نشان داده شده است.مدارA با ورودی 13.8KVکه یک مدار توزیع واقعی است با نرم افزارATPشبیه سازی شده است.که در نهایت بادادههای واقعی که از سیستم توزیع ضبط شده است مقایسه کردیده است.